ANEXA 1 – Nota de informare GDPR

Stimate domnule/ Stimată doamnă

Subscrisa Cristina Rață, cu sediul în Zimmerergasse 1,78628 Rottweil, Germania, Număr registru 19240/10112, Telefon: +4915226936271, E-mai: cristinarata.contact@gmail.com, prin reprezentant legal Cristina Rață, (denumită în continuare Societatea)

vă înaintăm prezenta

NOTĂ DE INFORMARE

privind prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale

  1. Date personale prelucrate:

Societatea prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, acestea fiind, în special, următoarele:

(i) date cu privire la persoana dumneavoastră (precum: nume, prenume, data nașterii, cetățenie, cod numeric personal, serie, număr, etc.)

(ii) date de contact (ex.: număr de telefon, e-mail, adresa de domiciliu/reședință etc.) ;

(iii) alte date relevante în cadrul raportului contractual (date cu caracter personal în vederea executării contractului încheiat cu societatea);

(iv) datele prepușilor și terților cuprinse în înscrisurile pe care ni le aduceți la cunoștință;

(v) semnătura;

(vi) imagini și înregistrări audio/video din cadrul cursului, ce face obiectul contractului încheiat cu Societatea;

(vii) date puse la dispoziție de către dumneavoastră prin poștă, telefon, e-mail sau mesaje în rețelele sociale;

(viii) datele de contact și istoricul mesajelor electronice din cadrul conversațiilor purtate cu Societatea;

(ix) date colectate din alte surse, în condițiile legii (spre exemplu, date colectate de către partenerii noștri din domeniul marketing, financiar, ș.a. cărora le-ați furnizat datele dumneavoastră și ați fost de acord ca acestea să fie transmise unor terțe persoane, în formă clară sau anonimizată).

 

  1. Scopul prelucrării

Societatea prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

(i) Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului încheiat cu Societatea, inclusiv realizarea activităților efectuate de Societate în interesul dumneavoastră în virtutea contractului încheiat între dumneavoastră și Societate;

(ii) Prezentarea produselor și serviciilor Societății;

(iii) Prelucrarea/înregistrarea solicitărilor efectuate de către dumneavoastră;

(iv) Recepționarea plății efectuate de către dumneavoastră, respectiv restituirea unor sume de bani, după caz;

(v) Comunicarea produselor și materialelor promoționale ale Societății;

(vi) Verificarea veridicității datelor furnizate și preîntâmpinarea unor eventuale fraude;

(vii) Efectuarea statisticii și a analizei (datele dumneavoastră, în acest caz, se prelucrează într-o modalitate anonimizată);

(viii) Perfecționarea produselor și serviciilor Societății pe care le utilizați, în vederea oferirii de produse și servicii personalizate și asigurării unor servicii de mai bună calitate din partea angajaților noștri;

(ix) Transmiterea de oferte publicitare prin telefon, prin intermediul materialelor tipărite sau online;

(x) Oferirea unui răspuns eficient și rapid la întrebările dumneavoastră și/sau pentru rezolvarea oricărei probleme în legătură cu utilizarea serviciilor Societății;

(xi) Primirea și/sau transmiterea corespondenței;

(xii) Informarea dumneavoastră și comunicarea cu dumneavoastră;

(xiii) Întocmirea documentelor financiar – contabile necesare potrivit legii;

(xiv) Arhivarea în condițiile legii;

(xv) Gestionarea și administrarea sistemului IT, platformei online și de prelucrare a informației, precum și mentenanța aplicațiilor și sistemelor IT utilizate de către Societate;

(xvi) Respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 2016/679, precum și a legislației naționale privind protecția datelor cu caracter personal.

 

  1. Temeiul legal al prelucrării datelor

Temeiurile juridice ale prelucrării datelor cu caracter personal sunt reprezentate, după caz, de:

(i) Art. 6 alin. 1 lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 – în baza consimțământului dumneavoastră, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

(ii) Art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 – prelucrarea este necesară pentru executarea Contractului încheiat cu Societatea sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră, înainte de încheierea Contractului cu Societatea;

(iii) Art. 6 alin. 1 lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 – prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale care revine Societății;

(iv) Art. 6 alin. 1 lit. f) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 – prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Societate sau de o parte terță.

 

În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, prelucrarea datelor cu caracter personal se va realiza, după caz, în temeiul:

(i) Art. 9 alin. 2 lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 – în baza consimțământului dumneavoastră, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

 

  1. Persoane care vor avea acces la datele cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către operator (Societatea ) şi sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:

Alte Entități: instituții bancare (în vederea realizării operațiunilor bancare), succesorilor (pentru continuarea furnizării serviciilor, în cazul în care Societatea este transmisă unei alte entități), ANAF, consultanți fiscali, juridici, experților contabili etc.

Dezvăluirea datelor către terți se face în baza temeiurilor legale ale prelucrării pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

 

  1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale sunt păstrate atâta timp cât subzistă scopul prelucrării acestora.

Aceste date vor fi păstrate pe durata executării contractului dintre dumneavoastră și Societate precum și, după caz, pe durată de 3 ani calendaristici ulterior furnizării produselor sau serviciilor digitale prevăzute în Contract, cu excepția altui termen indicat în contract sau prevăzut de lege. De asemenea, Societatea are obligația de a respecta termenele de a păstrare/arhivare/stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, potrivit prevederilor legale aplicabile

 

  1. Drepturi în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiați de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare.

Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

Menționăm că intervenția asupra datelor, pe care ni le-ați furnizat, poate fi de natură să împiedice executarea contractului încheiat între dumneavoastră și Societate. În acest caz Societatea este exonerată de răspundere.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră vă rugăm să ne contactați direct la datele de contact menționate mai jos.

În cazul în care considerați că drepturile vă sunt încălcate sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale pentru Supravegherea și Protecția Datelor cu Caracter Personal competente.ru_RUРусский