Политика конфиденциальности

Politica de confidențialitate se angajează să vă protejeze confidențialitatea. Contactați-ne dacă aveți întrebări sau probleme cu privire la utilizarea datelor dvs. personale și vă vom ajuta cu plăcere.

Prin utilizarea acestui site sau a serviciilor noastre, sunteți de acord cu procesarea datelor dvs. personale așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

Prezenta Politica de Confidenţialitate face parte integrantă din contractul pe care îl încheiaţi online cu Cristina Rață. Oferta dvs. de contractare declarată prin acceptarea termenilor şi condiţiilor de contractare înseamnă inclusiv faptul că aţi luat la cunoştinţă de conţinutul Politicii de Confidenţialitate, consimţind în acelaşi timp, asupra prelucrării datelor cu caracter personal cu specificaţiile precizate mai jos.

Cuprins

 1. Identitatea și datele de contact ale operatorului de date
 2. Informații generale privind prelucrarea datelor
 3. Drepturile persoanei vizate
 4. Punerea la dispoziție a site-ului web și crearea de fișiere jurnal
 5. Utilizarea cookie-urilor
 6. Buletinul informativ (newsletter)
 7. Contact prin e-mail
 8. Formular de contact
 9. Profiluri pe rețelele de socializare
 10. Utilizarea profilurilor în rețelele orientate profesional
 11. Găzduire website
 12. Rețele de livrare de conținut
 13. Utilizarea de plugin-uri

1. Identitatea și datele de contact ale operatorului de date

Operatorul de date responsabil în conformitate cu scopurile Regulamentului General privind Protecția Datelor (RGPD) al Uniunii Europene și cu alte reglementări privind protecția datelor este:

Cristina Rață

Zimmerergasse 1, 78628 Rottweil, Germania

2. Informații generale privind prelucrarea datelor

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

În general, prelucrăm datele cu caracter personal ale utilizatorilor noștri doar în măsura în care este necesar pentru a oferi un site web funcțional cu conținutul și serviciile noastre. Prelucrarea regulată a datelor cu caracter personal are loc numai cu consimțământul utilizatorului. Printre excepții se numără cazurile în care consimțământul prealabil nu poate fi obținut din punct de vedere tehnic și în care prelucrarea datelor este permisă de lege.

Baza legală pentru prelucrarea datelor

În cazul în care consimțământul este adecvat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, Art. 6 (1) (1) (a) din RGPD servește drept temei juridic pentru a obține consimțământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale.

În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte, art. 6 (1) (1) (b) din RGPD servește drept temei juridic. Acest lucru se aplică, de asemenea, operațiunilor de prelucrare necesare pentru desfășurarea activităților precontractuale.

Când este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal pentru a îndeplini o obligație legală la care este supusă compania noastră, art. 6 (1) (1) (c) din RGPD servește drept temei juridic.

Dacă interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice impun prelucrarea datelor cu caracter personal, art. 6 (1) (1) (d) din RGPD servește drept temei juridic.

Dacă prelucrarea datelor este necesară pentru a proteja interesele legitime ale companiei noastre sau ale unei terțe părți, iar drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate nu prevalează asupra intereselor acesteia, art. 6 (1) (1) (f) RGPD va servi drept temei juridic pentru prelucrarea datelor.

Stergerea datelor si durata de stocare a datelor

Datele cu caracter personal ale persoanei vizate vor fi șterse sau restricționate de îndată ce scopul stocării lor a fost îndeplinit. Stocarea suplimentară poate avea loc în cazul în care acest lucru este prevăzut de legiuitorul european sau național în cadrul regulamentelor UE, al legii sau al altor reglementări relevante la care este supus operatorul de date. Restricționarea sau ștergerea datelor are loc, de asemenea, atunci când expiră perioada de stocare prevăzută de standardele menționate mai sus, cu excepția cazului în care există necesitatea de a prelungi stocarea datelor în scopul încheierii sau îndeplinirii contractului respectiv.

3.Drepturile persoanei vizate

Atunci când datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate, sunteți o persoană vizată în sensul RGPD și aveți următoarele drepturi:

Dreptul la informare

Puteți solicita operatorului de date să confirme dacă datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de către acesta. In cazul în care are loc o astfel de prelucrare, puteți solicita următoarele informații de la operatorul de date:

 • Scopul pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal.
 • Categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate.
 • Destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi dezvăluite datele cu caracter personal.
 • Durata planificată a stocării datelor dumneavoastră cu caracter personal sau, dacă nu sunt disponibile informații specifice, criteriile de determinare a duratei de stocare.
 • Existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, sau de a vă opune unei astfel de prelucrări.
 • Existența dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere.
 • În cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la dumneavoastră, orice informații disponibile cu privire la sursa acestora.
 • Existența unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri în temeiul articolului 22 alineatul (1) și al articolului 22 alineatul (4) din RGPD și, în anumite cazuri, informații semnificative despre sistemul de prelucrare a datelor implicat, precum și despre domeniul de aplicare și rezultatul preconizat al unei astfel de prelucrări asupra persoanei vizate.

Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la faptul că datele dvs. cu caracter personal vor fi transmise unei țări terțe sau unei organizații internaționale. În acest context, puteți solicita apoi garanțiile corespunzătoare în conformitate cu art. 46 RGPD în legătură cu transferul.

Dreptul dvs. la informații poate fi limitat în cazul în care este probabil ca o astfel de restricție să facă imposibilă sau să împiedice în mod serios realizarea unor scopuri științifice sau statistice și că o astfel de limitare este necesară pentru realizarea unor scopuri științifice sau statistice.

Dreptul la rectificare

Aveți dreptul la rectificarea și/sau modificarea datelor, în cazul în care datele cu caracter personal prelucrate sunt incorecte sau incomplete. Operatorul de date trebuie să corecteze datele fără întârziere.

Dreptul dvs. la rectificare poate fi limitat în măsura în care este posibil să facă imposibilă sau să afecteze grav realizarea scopurilor cercetării sau ale activității statistice, iar această limitare este necesară pentru realizarea scopurilor cercetării sau ale activității statistice.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în următoarele condiții:

 • Dacă contestați exactitatea datelor dvs. personale pentru o perioadă care să permită operatorului de date să verifice exactitatea datelor dvs. personale.
 • Prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și solicitați în schimb restricționarea utilizării acestora.
 • Operatorul de date sau reprezentantul acestuia nu mai au nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar aveți nevoie de acestea pentru a afirma, exercita sau apăra drepturi legale; sau
 • Dacă v-ați opus prelucrării în conformitate cu art. 21 (1) din RGPD și nu este încă sigur dacă interesele legitime ale operatorului de date prevalează asupra intereselor dvs..

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc a fost restricționată, aceste date pot fi utilizate – cu excepția stocării datelor – numai cu consimțământul dvs. sau în scopul afirmării, exercitării sau apărării unor pretenții legale sau al protejării drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată în conformitate cu condițiile menționate mai sus, veți fi informat de către operatorul de date înainte ca restricția să fie ridicată.

Dreptul dvs. de a restricționa prelucrarea poate fi limitat în cazul în care este probabil ca o astfel de restricție să facă imposibilă sau să împiedice în mod serios realizarea scopurilor științifice sau statistice și că o astfel de limitare este necesară pentru realizarea scopurilor științifice sau statistice.

Dreptul la ștergere

Obligația de ștergere

 • Dacă solicitați operatorului de date să vă șteargă datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate, acesta este obligat să facă acest lucru imediat dacă se aplică una dintre următoarele situații:
 • Datele cu caracter personal care vă privesc nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate.
 • Vă retrageți consimțământul pe care se bazează prelucrarea, în conformitate cu art. 6 (1) (1) (a) și art. 9 (2) (a) din RGPD și în cazul în care nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea datelor.
 • În conformitate cu art. 21 (1) din RGPD, vă opuneți prelucrării datelor și nu mai există motive legitime imperative pentru prelucrare sau vă opuneți în temeiul art. 21 (2) din RGPD.
 • Datele dumneavoastră cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal.
 • Datele cu caracter personal trebuie să fie șterse pentru a respecta o obligație legală din dreptul Uniunii sau din dreptul unui stat membru la care este supus operatorul de date.
 • Datele dvs. cu caracter personal au fost colectate în legătură cu serviciile societății informaționale oferite în conformitate cu art. 8 (1) din RGPD.

Informații către terți

În cazul în care operatorul de date a făcut publice datele dvs. cu caracter personal și trebuie să le șteargă în conformitate cu art. 17 (1) din RGPD, acesta ia măsurile adecvate, inclusiv mijloace tehnice, pentru a informa persoanele împuternicite de operator care prelucrează datele cu caracter personal, că a fost depusă o cerere de ștergere a tuturor legăturilor către aceste date cu caracter personal sau a copiilor sau replicilor datelor cu caracter personal, ținând cont de tehnologia disponibilă și de costurile de implementare pentru executarea procesului.

Excepții

Dreptul la ștergere nu există în cazul în care prelucrarea este necesară:

 • pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare;
 • pentru a îndeplini o obligație legală impusă de legislația Uniunii sau a statelor membre la care este supus operatorul de date sau pentru a îndeplini o sarcină de interes public sau în exercitarea autorității publice delegate reprezentantului.
 • din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în conformitate cu art. 9 (2) (h) și art. 9 (2) (i) și art. 9 (3) din RGPD.
 • în scopuri arhivistice de interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu art. 9 alin. 89 (1) RGPD, în măsura în care legea menționată la litera (a) este susceptibilă să facă imposibilă sau să afecteze grav realizarea obiectivelor prelucrării respective sau
 • pentru aplicarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale.

Dreptul la informare

În cazul în care aveți dreptul de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării față de operatorul de date, acesta este obligat să informeze toți destinatarii cărora le-au fost dezvăluite datele dumneavoastră cu caracter personal cu privire la rectificarea sau ștergerea datelor sau la restricționarea prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește a fi imposibil sau implică un efort disproporționat.

Vă rezervați dreptul de a fi informat de către operatorul de date cu privire la destinatarii datelor dumneavoastră.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal furnizate operatorului de date într-un format structurat și ușor de citit automat. În plus, aveți dreptul de a transfera aceste date către o altă persoană, fără a fi împiedicat de către operatorul de date căruia i-au fost date inițial datele, dacă:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământ în conformitate cu art. 6 (1) (1) (a) GDPR sau art. 9 (2) (a) RGPD sau executarea unui contract în conformitate cu art. 9 (2) (a) GDPR sau executarea unui contract în conformitate cu art. 6 (1) (1) (b) RGPD și
 • prelucrarea se face prin mijloace automatizate.

În exercitarea acestui drept, aveți, de asemenea, dreptul de a vă transmite datele cu caracter personal direct de la o persoană la alta, în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Libertățile și drepturile altor persoane nu sunt afectate.

Dreptul la portabilitatea datelor nu se aplică în cazul prelucrării datelor cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorității oficiale delegate operatorului de date.

Dreptul la opoziție

Din motive care decurg din situația dvs. particulară, aveți, în orice moment, dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în conformitate cu art. 6 (1) (1) (e) sau 6 (1) (1) (f) din RGPD; acest lucru se aplică, de asemenea, profilării pe baza acestor dispoziții.

Operatorul de date nu va mai prelucra datele cu caracter personal care vă privesc, cu excepția cazului în care poate demonstra că există motive legitime și imperioase pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră, sau dacă prelucrarea are drept scop aplicarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale.

În cazul în care datele cu caracter personal care vă privesc sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în ceea ce privește o astfel de publicitate; acest lucru se aplică și profilării asociate cu marketingul direct.

Dacă vă opuneți prelucrării în scopuri de marketing direct, datele dvs. cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.

Indiferent de Directiva 2002/58/EG, aveți opțiunea, în contextul utilizării serviciilor societății informaționale, de a vă exercita dreptul de a vă opune deciziilor automatizate care utilizează specificații tehnice.

Dreptul dvs. de opoziție poate fi limitat în cazul în care este probabil ca o astfel de restricție să facă imposibilă sau să împiedice în mod serios realizarea unor scopuri științifice sau statistice și că o astfel de limitare este necesară pentru realizarea unor scopuri științifice sau statistice.

Dreptul de a retrage declarația de consimțământ privind protecția datelor

Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului până la retragere.

Decizii automatizate de la caz la caz, inclusiv crearea de profiluri

Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată – inclusiv crearea de profiluri – care va avea un efect juridic sau vă va afecta în mod substanțial într-un mod similar. Acest lucru nu se aplică în cazul în care decizia:

 • este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs. și operatorul de date,
 • este permisă de legislația Uniunii Europene sau a statelor membre căreia îi este supus operatorul de date și în cazul în care această legislație conține măsuri adecvate pentru a vă proteja drepturile și libertățile și interesele legitime sau
 • se bazează pe consimțământul dumneavoastră explicit.

Cu toate acestea, aceste decizii nu trebuie să se bazeze pe categorii speciale de date cu caracter personal în conformitate cu art. 9 (1) din RGPD, cu excepția cazului în care art. 9 (2) (a) sau art. 9 (2) (b) din RGPD se aplică și au fost luate măsuri rezonabile pentru a vă proteja drepturile și libertățile, precum și interesele dvs. legitime.

În ceea ce privește cazurile menționate la alineatele (1) și (3), operatorul de date ia măsurile adecvate pentru a vă apăra drepturile și libertățile, precum și interesele dvs. legitime, inclusiv dreptul de a obține asistență din partea operatorului de date sau a reprezentantului acestuia, de a vă exprima opinia în această privință și de a contesta decizia.

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

Aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în statul membru în care vă aveți reședința, locul de muncă sau locul presupusei încălcări, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc încalcă RGPD.

Autoritatea de supraveghere la care a fost depusă plângerea informează reclamantul cu privire la stadiul și rezultatele plângerii, inclusiv cu privire la posibilitatea unei căi de atac judiciare în conformitate cu art. 78 GDPR.

4.Punerea la dispoziție a site-ului web și crearea de fișiere jurnal

Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării datelor

De fiecare dată când site-ul nostru este accesat, sistemul nostru colectează în mod automat date și informații relevante de la sistemul informatic al dispozitivului apelant.

Se colectează următoarele date:

 • Tipul și versiunea browserului utilizat
 • Sistemul de operare al utilizatorului
 • Adresa IP a utilizatorului
 • Data și ora accesării.

Aceste date sunt stocate în fișierele jurnal ale sistemului nostru. Aceste date nu sunt stocate împreună cu alte date personale ale utilizatorului.

Scopul prelucrării datelor

Stocarea temporară a adresei IP de către sistem este necesară pentru livrarea site-ului web către calculatorul utilizatorului. În acest scop, adresa IP a utilizatorului trebuie să fie păstrată pe durata sesiunii.

Stocarea în fișierele jurnal se face pentru a asigura funcționalitatea site-ului. De asemenea, datele sunt utilizate pentru a optimiza site-ul web și pentru a asigura securitatea sistemelor noastre IT. Nu are loc o analiză a datelor în scopuri de marketing

În scopurile menționate mai sus, interesul nostru legitim constă în prelucrarea datelor în conformitate cu Art. 6 (1) 1 (f) RGPD.

Baza legală pentru prelucrarea datelor

Bazele legale pentru stocarea temporară a datelor și a fișierelor jurnal sunt Art. 6 (1) (1) (f) RGPD.

Durata de stocare

Datele vor fi șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru scopul colectării lor. Sesiunea este finalizată atunci când se realizează colectarea datelor pentru furnizarea site-ului web.

Dacă datele sunt stocate în fișiere jurnal, acest lucru se întâmplă după cel mult șapte zile. Este posibilă stocarea dincolo de acest termen. În acest caz, adresele IP ale utilizatorilor sunt șterse sau înstrăinate, astfel încât nu este posibilă o atribuire a clientului apelant.

Obiectare și eliminare

Colectarea datelor pentru furnizarea site-ului web, precum și stocarea datelor în fișierele jurnal sunt esențiale pentru funcționarea site-ului web. Prin urmare, utilizatorul nu se poate opune proceselor menționate mai sus.

5. Utilizarea cookie-urilor

Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării datelor

Site-ul nostru web utilizează cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate în browserul de internet de pe sistemul informatic al utilizatorului. În cazul în care un utilizator apelează un site web, un cookie poate fi stocat în sistemul de operare al utilizatorului. Aceste cookie-uri conțin un șir de caractere care permite identificarea unică a browserului atunci când site-ul web este redeschis.

Utilizăm cookie-uri pentru a face site-ul nostru web mai ușor de utilizat. Unele elemente ale site-ului nostru web necesită identificarea browserului apelant chiar și după o întrerupere a paginii.

Următoarele date sunt stocate și transmise în cookie-uri:

 • Frecvența de vizualizare a paginilor
 • Utilizarea funcționalităților site-ului web

Datele de utilizator colectate în acest mod sunt pseudonimizate prin măsuri tehnice. Prin urmare, nu este posibil să se atribuie datele utilizatorului care accesează site-ul. Datele nu sunt stocate împreună cu alte date cu caracter personal ale utilizatorilor.

Scopul prelucrării datelor

Scopul utilizării cookie-urilor tehnice este de a simplifica utilizarea site-urilor web pentru utilizatori. Unele funcții ale site-ului nostru web nu pot fi oferite fără utilizarea de module cookie. Acestea necesită ca browserul să fie recunoscut chiar și după o schimbare de pagină.

Datele de utilizator colectate de cookie-urile tehnice nu sunt utilizate pentru a crea profiluri de utilizator.

Cookie-urile de analiză sunt utilizate în scopul îmbunătățirii calității site-ului nostru web și a conținutului acestuia. Prin intermediul cookie-urilor de analiză, aflăm cum este utilizat site-ul web și astfel putem optimiza în mod constant oferta noastră.

Dacă vizitați site-ul nostru web, browserul dvs. de internet transferă automat informații de jurnal către serverul nostru, care sunt stocate în fișiere de jurnal, așa-numitele fișiere de jurnal de server. Fișierele jurnal includ următoarele date:

 • URL-ul site-ului web de trimitere
 • Data și ora solicitării
 • adresa IP a computerului care efectuează accesul
 • volumul de date transmise, tipul de browser și versiunea acestuia
 • Informații despre faptul dacă cererea de prelucrare a avut succes

Este necesar din punct de vedere tehnic să prelucrăm aceste date pentru a vă permite să utilizați site-ul web și pentru a asigura funcționalitatea, disponibilitatea și securitatea pe termen lung a sistemelor noastre. Temeiul juridic pentru această prelucrare a datelor este art. 6 (1) (f) din RGPD. Aceste date sunt stocate de noi doar din motive tehnice și nu vor fi, în niciun moment, atribuite unei persoane individuale.

Baza legală pentru prelucrarea datelor

Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal cu ajutorul cookie-urilor este Art. 6 (1) (1) (a) RGPD.

Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal utilizând cookie-uri tehnice este art. 6 (1) (1) (f) RGPD, interese legitime.

Durata de stocare și posibilitatea de opoziție și de eliminare

Cookie-urile sunt stocate pe dispozitivul utilizatorului și transmise de către acesta către site-ul nostru. Prin urmare, dumneavoastră, în calitate de utilizator, aveți, de asemenea, control deplin asupra utilizării cookie-urilor. Puteți dezactiva sau restricționa transmiterea cookie-urilor prin modificarea setărilor din browserul dvs. de internet. Cookie-urile care au fost deja salvate pot fi șterse în orice moment. Acest lucru se poate face și în mod automat. În cazul în care cookie-urile sunt dezactivate pentru site-ul nostru web, este posibil ca nu toate funcțiile site-ului web să nu poată fi utilizate în întreaga lor amploare.

Dacă utilizați browserul Safari versiunea 12.1 sau o versiune mai recentă, cookie-urile vor fi șterse automat după șapte zile. Acest lucru este valabil și pentru modulele cookie de tip opt-out, care sunt utilizate pentru a împiedica utilizarea mecanismelor de urmărire.

6. Buletinul informativ (newsletter)

Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării datelor

Vă puteți abona gratuit la un buletin informativ pe site-ul nostru web. La abonarea la buletinul informativ, datele din interfața de introducere a datelor ne sunt transmise.

 • Adresa de e-mail
 • Numele de familie
 • Prenumele
 • Adresa IP a dispozitivului utilizatorului
 • Data și ora înregistrării

În legătură cu prelucrarea datelor pentru trimiterea buletinelor informative, nu se transmit date unor terțe părți. Datele vor fi utilizate exclusiv pentru trimiterea buletinului informativ.

Scopul prelucrării datelor

Adresa de e-mail a utilizatorului este colectată pentru a trimite buletinul informativ destinatarului.

Datele personale suplimentare ca parte a procesului de înregistrare sunt colectate pentru a preveni utilizarea abuzivă a serviciilor sau a adresei de e-mail.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Baza legală pentru prelucrarea datelor furnizate de către utilizator după înregistrarea la newsletter este art. 6 (1) (1) (a) RGPD dacă utilizatorul și-a dat consimțământul.

Durata de stocare

Datele vor fi șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate. Prin urmare, adresa de e-mail a utilizatorului va fi stocată atâta timp cât abonamentul la newsletter este activ.

Celelalte date cu caracter personal colectate în timpul procesului de înregistrare sunt, în general, șterse după o perioadă de șapte zile.

Obiecție și eliminare

Abonarea la buletinul informativ poate fi anulată de către persoana vizată în orice moment. În acest scop, fiecare buletin informativ conține un link de dezabonare.

Prin intermediul acestuia, este posibilă, de asemenea, retragerea consimțământului pentru stocarea datelor cu caracter personal colectate în timpul procesului de înregistrare.

7. Contact prin e-mail

Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării datelor

Ne puteți contacta prin intermediul adresei de e-mail furnizate pe site-ul nostru web. În acest caz, datele cu caracter personal ale utilizatorului transmise cu e-mailul vor fi stocate. Datele vor fi utilizate exclusiv pentru procesarea conversației.

Scopul prelucrării datelor

În cazul în care ne contactați prin e-mail, acest lucru constituie, de asemenea, interesul legitim necesar pentru prelucrarea datelor.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

În cazul în care utilizatorul și-a dat consimțământul, temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este Art. 6 (1)(a) RGPD.

Baza legală pentru prelucrarea datelor transmise în timpul trimiterii unui e-mail este Art. 6 (1) (1) (f) RGPD. În cazul în care scopul contactului prin e-mail este încheierea unui contract, temeiul juridic suplimentar pentru prelucrare este Art. 6 (1) (b) RGPD.

Durata de stocare

Datele vor fi șterse imediat ce nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate. Pentru datele cu caracter personal trimise prin e-mail, acest lucru se întâmplă atunci când conversația respectivă cu utilizatorul s-a încheiat. Conversația se încheie atunci când se poate concluziona din circumstanțe că problema în cauză a fost rezolvată în mod concludent.

Datele cu caracter personal suplimentare colectate în timpul procesului de trimitere vor fi șterse după o perioadă de cel mult șapte zile.

Obiecție și eliminare

Utilizatorul are posibilitatea de a-și retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor sale personale. În cazul în care utilizatorul ne contactează prin e-mail, acesta se poate opune în orice moment stocării datelor sale personale.

Vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa cristinarata.contact@gmail.com

În acest caz, toate datele cu caracter personal stocate în timpul stabilirii contactului vor fi șterse.

8. Formular de contact

Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării datelor

Pe site-ul nostru web este disponibil un formular de contact, care poate fi utilizat pentru contactul electronic. În cazul în care un utilizator utilizează această opțiune, datele introduse în interfața de introducere a datelor ne vor fi transmise și stocate.

La trimiterea mesajului vor fi stocate și următoarele date:

 • prenumele
 • numele de familie
 • adresa de e-mail
 • data și ora solicitării

Ca parte a procesului de trimitere, se va obține consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor dumneavoastră și se va face referire la prezenta politică de confidențialitate. Alternativ, ne puteți contacta prin intermediul adresei de e-mail furnizate. În acest caz, vor fi stocate datele cu caracter personal ale utilizatorului transmise odată cu e-mailul.

Datele vor fi utilizate exclusiv pentru procesarea conversației.

Scopul prelucrării datelor

Prelucrarea datelor cu caracter personal din masca de introducere a datelor ne servește exclusiv în scopul stabilirii contactului. În cazul în care ne contactați prin e-mail, acest lucru constituie, de asemenea, interesul nostru legitim necesar pentru prelucrarea datelor.

Celelalte date cu caracter personal prelucrate în timpul procesului de trimitere servesc la prevenirea utilizării abuzive a formularului de contact și la asigurarea securității sistemelor noastre informatice.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este art. 6 (1) (1) (a) RGPD dacă utilizatorul și-a dat consimțământul.

Baza legală pentru prelucrarea datelor transmise în timpul trimiterii unui e-mail este art. 6(1) (1) (f) RGPD. În cazul în care scopul contactului prin e-mail este încheierea unui contract, temeiul juridic suplimentar pentru prelucrare este art. 6 (1) (1) (b) RGPD.

Durata de stocare

Datele vor fi șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate. Pentru datele cu caracter personal din masca de introducere a datelor din formularul de contact și cele trimise prin e-mail, acest lucru se întâmplă atunci când conversația respectivă cu utilizatorul s-a încheiat. Conversația se încheie atunci când se poate deduce din circumstanțe că faptele în cauză au fost clarificate în mod concludent.

Datele personale suplimentare colectate în timpul procesului de trimitere vor fi șterse după o perioadă de cel mult șapte zile.

Obiecție și eliminare

Utilizatorul are posibilitatea de a-și retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor sale personale. În cazul în care utilizatorul ne contactează prin e-mail, acesta se poate opune în orice moment stocării datelor sale personale.

Vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa cristinarata.contact@gmail.com

În acest caz, toate datele cu caracter personal stocate în timpul stabilirii contactului vor fi șterse.

9. Profiluri web pe rețelele de socializare

Utilizarea profilurilor pe rețelele de socializare

Instagram:

Instagram, parte a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlanda.

Pe profilul nostru de companie oferim informații și oferim utilizatorilor Instagram posibilitatea de comunicare. Dacă efectuați o acțiune pe profilul nostru de companie Instagram (de exemplu, comentarii, contribuții, like-uri etc.), este posibil să faceți publice date cu caracter personal (de exemplu, numele sau fotografia profilului dvs. de utilizator). Cu toate acestea, deoarece, în general sau în mare măsură, nu avem nicio influență asupra prelucrării datelor dvs. personale de către Instagram, nu putem face declarații obligatorii cu privire la scopul și domeniul de aplicare al prelucrării datelor dvs..

Profilul nostru în rețelele de socializare este utilizat pentru comunicarea și schimbul de informații cu clienții (potențiali). Utilizăm profilul companiei pentru a comunica noutăți și a face anunțuri. Publicațiile de pe profilul companiei pot conține informații despre serviciile noastre.

Fiecare utilizator este liber să publice date cu caracter personal.

Baza legală pentru prelucrarea datelor este art. 6 (1) (1) (1) (a) GDPR.

Datele generate pe profilul companiei nu sunt stocate în sistemele noastre proprii.

Puteți să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dvs. cu caracter personal pe care le colectăm în cadrul utilizării profilului nostru Instagram și să vă afirmați drepturile dvs. în calitate de persoană vizată menționate în secțiunea III. a acestei politici de confidențialitate. Vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la adresa irina@appanaj.com. Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor dvs. personale de către Instagram și opțiunile de opoziție corespunzătoare, vă rugăm să faceți clic aici: https://help.instagram.com/519522125107875

Facebook:

Facebook, parte a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlanda.

Pe profilul nostru de companie oferim informații și oferim utilizatorilor Facebook posibilitatea de comunicare. Dacă efectuați o acțiune pe pagina noastra de Facebook (de exemplu, comentarii, contribuții, like-uri etc.), este posibil să faceți publice date cu caracter personal (de exemplu, numele clar sau fotografia profilului dvs. de utilizator). Cu toate acestea, deoarece, în general sau în mare măsură, nu avem nicio influență asupra prelucrării datelor dvs. personale de către Facebook, nu putem face declarații obligatorii cu privire la scopul și domeniul de aplicare al prelucrării datelor dvs.

Profilul nostru în rețelele de socializare este utilizat pentru comunicarea și schimbul de informații cu clienții (potențiali). Utilizăm profilul companiei pentru a comunica noutăți și a face anunțuri. Publicațiile de pe profilul companiei pot conține informații despre serviciile noastre.

Fiecare utilizator este liber să publice date cu caracter personal.

Baza legală pentru prelucrarea datelor este art. 6 (1) (1) (a) RGPD.

Datele generate pe profilul companiei nu sunt stocate în sistemele noastre proprii.

Puteți să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dvs. cu caracter personal pe care le colectăm în cadrul utilizării paginii noastre Facebook și să vă afirmați drepturile dvs. în calitate de persoană vizată menționate în secțiunea III. a acestei politici de confidențialitate. Vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la adresa cristinarata.contact@gmail.com. Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor dvs. personale de către Instagram și opțiunile de opoziție corespunzătoare, vă rugăm să faceți clic aici: https://www.facebook.com/policy.php

YouTube:

YouTube LLC, 901 Cherry Ave. 901, San Bruno, CA 94066, Statele Unite ale Americii

Pe profilul companiei noastre oferim informații și oferim utilizatorilor YouTube posibilitatea de comunicare. Dacă efectuați o acțiune pe profilul nostru de companie YouTube (de exemplu, comentarii, contribuții, aprecieri etc.), este posibil să faceți publice date cu caracter personal (de exemplu, numele clar sau fotografia profilului dvs. de utilizator). Cu toate acestea, deoarece, în general sau în mare măsură, nu avem nicio influență asupra prelucrării datelor dvs. personale de către YouTube, nu putem face declarații obligatorii cu privire la scopul și domeniul de aplicare al prelucrării datelor dvs.

Profilul nostru în rețelele de socializare este utilizat pentru comunicarea și schimbul de informații cu clienții (potențiali). Utilizăm profilul companiei pentru a comunica noutăți și a face anunțuri.

Publicațiile de pe profilul companiei pot conține informații despre serviciile noastre.

Fiecare utilizator este liber să publice date cu caracter personal.

Baza legală pentru prelucrarea datelor este art. 6 (1) (1) (a) RGPD.

Datele generate pe profilul companiei nu sunt stocate în sistemele noastre proprii.

Puteți să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dvs. cu caracter personal pe care le colectăm în cadrul utilizării profilului nostru YouTube și să vă afirmați drepturile dvs. în calitate de persoană vizată menționate în secțiunea III. a acestei politici de confidențialitate. Vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la adresa cristinarata.contact@gmail.com.

Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor dvs. personale de către YouTube și opțiunile de opoziție corespunzătoare, vă rugăm să faceți clic aici: https://policies.google.com/privacy?gl=RO&hl=RO

10. Utilizarea profilurilor corporative în rețelele cu orientare profesională

Domeniul de aplicare al prelucrării datelor

Utilizăm profiluri în rețele orientate profesional. Menținem o prezență pe următoarele rețele orientate profesional:

LinkedIn:

LinkedIn, Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlanda.

Pe site-ul nostru furnizăm informații și oferim utilizatorilor posibilitatea de a comunica. Profilul este utilizat pentru aplicații de angajare, informații, relații publice și surse active.

Nu deținem nicio informație privind prelucrarea datelor dvs. personale de către companiile responsabile în comun pentru profilul companiei. Informații suplimentare pot fi găsite în politica de confidențialitate a LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

Dacă efectuați o acțiune pe profilul companiei noastre (de exemplu, comentarii, contribuții, like-uri etc.), este posibil să faceți publice date cu caracter personal (de exemplu, numele clar sau fotografia profilului dvs. de utilizator).

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. în legătură cu utilizarea profilului nostru web corporativ este Art. 6 (1) (1) (f) GDPR.

Scopul prelucrării datelor

Profilul nostru web servește la informarea utilizatorilor cu privire la serviciile noastre. Fiecare utilizator este liber să publice date cu caracter personal.

Durata de stocare

Stocăm activitățile și datele dvs. personale publicate prin intermediul profilului nostru web corporativ până când vă retrageți consimțământul. În plus, respectăm perioadele legale de păstrare.

Obiecție și eliminare

Puteți să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dvs. personale pe care le colectăm în cadrul utilizării profilului nostru LinkedIn și să vă afirmați drepturile dvs. în calitate de persoană vizată, menționate în secțiunea III din prezenta politică de confidențialitate. Vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la adresa de e-mail menționată în această politică de confidențialitate.

Puteți găsi informații suplimentare privind opțiunile de opoziție și de eliminare a datelor aici: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

11. Găzduire

Site-ul este găzduit pe serverele unui furnizor de servicii însărcinat de noi.

Furnizorul nostru de servicii este hostinger.ro

Serverele colectează și stochează automat informații în așa-numitele fișiere jurnal de server, pe care browserul dvs. le transmite automat atunci când vizitați site-ul web. Informațiile stocate sunt:

 • – Tipul și versiunea browserului
 • – Sistemul de operare utilizat
 • – URL de referință
 • – Numele de gazdă al computerului care accesează
 • – Ora și data solicitării serverului
 • – Adresa IP a dispozitivului utilizatorului

Aceste date nu vor fi îmbinate cu alte surse de date. Datele sunt colectate pe baza art. 6 (1) (1) (f) RGPD. Operatorul site-ului web are un interes legitim în prezentarea fără erori tehnice și optimizarea site-ului său web din punct de vedere tehnic – și, prin urmare, sunt înregistrate fișierele jurnal de server.

Serverul site-ului web este localizat geografic în Uniunea Europeană (UE) sau în Spațiul Economic European (SEE).

12. Rețele de livrare de conținut

CloudFlare

Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării datelor

Pe site-ul nostru web folosim funcții ale rețelei de livrare de conținut CloudFlare ca parte a pachetului nostru de găzduire. O rețea de livrare de conținut (CDN) este o rețea de servere distribuite la nivel regional conectate prin intermediul internetului pentru a livra conținut, în special fișiere media de mari dimensiuni, cum ar fi videoclipurile. CloudFlare oferă servicii de optimizare web și de securitate pe care le folosim pentru a îmbunătăți timpii de încărcare a site-ului nostru web și pentru a-l proteja împotriva utilizării abuzive. Atunci când vizitați site-ul nostru web, veți fi conectat la serverele CloudFlare, de exemplu pentru a prelua conținut. Acest lucru permite stocarea și evaluarea datelor cu caracter personal în fișierele jurnal ale serverului, activitatea utilizatorului (de exemplu, ce pagini au fost vizitate) și informații despre dispozitiv și browser (de exemplu, adresa IP și sistemul de operare). Informații suplimentare privind colectarea și stocarea datelor de către CloudFlare pot fi găsite aici: https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/

Scopul prelucrării datelor

Utilizarea funcțiilor CloudFlare servește la furnizarea și accelerarea aplicațiilor și conținutului online.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Datele sunt colectate pe baza art. 6 (1) (1) (f) RGPD. Operatorul site-ului web are un interes legitim în prezentarea și optimizarea fără erori tehnice a site-ului său web și, prin urmare, sunt înregistrate fișierele jurnal ale serverului.

Durata de stocare

Informațiile dvs. personale vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile descrise în această politică de confidențialitate sau în conformitate cu prevederile legale.

Obiecție și eliminare

Informații despre opțiunile de obiecție și de eliminare în ceea ce privește CloudFlare pot fi găsite la adresa: CloudFlare: \nhttps://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/

13. Utilizarea plugin-urilor

Utilizăm plugin-uri în diverse scopuri. Plugin-urile utilizate sunt enumerate mai jos:

Utilizarea pixelului Facebook

Domeniul de aplicare a prelucrării datelor cu caracter personal

Utilizăm pixelii Facebook de la Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SUA și reprezentanții lor din Uniunea Europeana, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal H , D2 Dublin, Irlanda (denumit în continuare Facebook) pe prezența noastră online. Aceasta ne permite să urmărim acțiunile utilizatorilor după ce aceștia au văzut sau au făcut clic pe un anunț Facebook. Acest lucru permite stocarea și evaluarea datelor cu caracter personal, în special a activității utilizatorului (în special ce pagini au fost vizitate și pe ce elemente s-a făcut clic), informații despre dispozitiv și browser (în special adresa IP și sistemul de operare), date despre reclamele afișate (în special ce reclame au fost afișate și dacă utilizatorul a făcut clic pe ele) și, de asemenea, date despre partenerii publicitari (în special ID-uri de utilizator pseudonimizate). Acest lucru ne permite să măsurăm eficiența reclamelor de pe Facebook în scopuri statistice și de cercetare de piață.

Datele colectate în acest mod sunt anonime pentru noi, adică nu vedem datele personale ale utilizatorilor individuali. Cu toate acestea, aceste date sunt stocate și prelucrate de Facebook. Facebook poate lega aceste informații de contul dvs. de Facebook și le poate utiliza, de asemenea, în scopuri promoționale proprii, în conformitate cu Politica de utilizare a datelor de la Facebook.

Pentru mai multe informații despre modul în care Facebook colectează și stochează aceste informații, vă rugăm să vizitați: https://facebook.com/policy.php

Scopul prelucrării datelor

Utilizarea pixelului Facebook servește la analiza și optimizarea măsurilor publicitare.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este consimțământul dat de utilizator în conformitate cu art. 6 (1) (1) (a) RGPD.

Durata de stocare

Datele dvs. personale vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile descrise în această Politică de confidențialitate sau în conformitate cu prevederile legale, de exemplu, în scopuri fiscale și contabile.

Posibilitatea de revocare a consimțământului și de eliminare

Aveți dreptul de a vă revoca în orice moment declarația de consimțământ în conformitate cu legea privind protecția datelor. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului până la revocare.

Puteți împiedica Facebook să colecteze și să prelucreze informațiile dvs. cu caracter personal prin împiedicarea stocării de module cookie ale terților pe computerul dvs., prin utilizarea funcției „Do Not Track” a unui browser compatibil, prin dezactivarea executării codurilor de script în browserul dvs. sau prin instalarea unui blocant de scripturi, cum ar fi NoScript (https://noscript.net/) sau Ghostery (https://www.ghostery.com) în browserul dvs.

Puteți găsi mai multe informații despre opțiunile de opoziție și de eliminare pentru Facebook la: https:// facebook.com/policy.php

Utilizarea Google Analytics

Domeniul de aplicare a prelucrării datelor cu caracter personal

Utilizăm Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA și reprezentantul său în Uniunea Europeană, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irlanda (denumit în continuare Google).

Google Analytics examinează, printre altele, originea vizitatorilor, durata de ședere a acestora pe pagini individuale și utilizarea motoarelor de căutare, permițând astfel o mai bună monitorizare a succesului campaniilor publicitare. Google plasează un cookie pe computerul dumneavoastră. Acesta permite stocarea și evaluarea datelor cu caracter personal, în special a activității utilizatorului (în special ce pagini au fost vizitate și ce elemente au fost accesate), informații despre dispozitiv și browser (în special adresa IP și sistemul de operare), date despre reclamele afișate (în special ce reclame au fost afișate și dacă utilizatorul a făcut clic pe ele), precum și date despre partenerii publicitari (în special ID-uri de utilizator pseudonimizate). Informațiile generate de cookie despre utilizarea de către dvs. a acestui site web vor fi transmise și stocate de Google pe serverele din Statele Unite ale Americii. Cu toate acestea, în cazul în care este activată anonimizarea IP pe această prezență online, Google va trunchia în prealabil adresa dumneavoastră IP în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European. Doar în cazuri excepționale adresa IP completă este transmisă către un server Google din SUA și scurtată acolo.

În numele operatorului acestei prezențe online, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea de către dvs. a prezenței online, pentru a întocmi rapoarte privind activitățile prezenței online și pentru a furniza operatorului prezenței online alte servicii asociate cu utilizarea prezenței online și cu utilizarea internetului. Adresa IP transmisă de browserul dvs. ca parte a Google Analytics nu este combinată cu alte date de la Google. Puteți refuza utilizarea modulelor cookie prin selectarea setărilor corespunzătoare din browserul dvs., însă vă rugăm să rețineți că, în acest caz, este posibil să nu puteți utiliza toate funcționalitățile site-ului nostru web.

Informații suplimentare privind colectarea și stocarea datelor de către Google pot fi găsite aici: https://policies.google.com/privacy?gl=RO&hl=ro

Scopul prelucrării datelor

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este de a ne adresa în mod specific unui grup țintă care și-a exprimat deja un interes inițial prin vizitarea site-ului.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este consimțământul dat de utilizator în conformitate cu art. 6 (1) (1) (a) RGPD.

Durata de stocare

Datele dvs. personale vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile descrise în această Politică de confidențialitate sau cât este cerut de lege. Datele publicitare din jurnalele serverului sunt anonimizate prin declarațiile proprii ale Google pentru a șterge părți din adresa IP și informațiile cookie după 9 și, respectiv, 18 luni.

Posibilitatea de revocare a consimțământului și de eliminare

Aveți dreptul de a vă revoca în orice moment declarația de consimțământ în conformitate cu legea privind protecția datelor. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului până la revocare.

Puteți împiedica colectarea și prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către Google prin împiedicarea stocării de cookie-uri de către terți pe computerul dvs., prin utilizarea funcției „Do Not Track” a unui browser compatibil, prin dezactivarea executării codului de script în browserul dvs. sau prin instalarea în browserul dvs. a unui blocant de scripturi.

Cu ajutorul următorului link puteți dezactiva utilizarea datelor dvs. personale de către Google: https://adssettings.google.com

Informații suplimentare privind opțiunile de opoziție și de eliminare a datelor împotriva Google pot fi găsite la adresa: https://policies.google.com/privacy?gl=RO&hl=ro

Utilizarea MailChimp

Domeniul de aplicare a prelucrării datelor cu caracter personal

Utilizăm furnizorul de servicii MailChimp al The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, SUA (denumit în continuare MailChimp) pentru a trimite buletinul nostru informativ. MailChimp este un furnizor pentru marketing prin e-mail și ne permite să comunicăm direct cu potențialii clienți prin intermediul buletinelor de știri prin e-mail. Dacă vă înregistrați pentru newsletter, datele pe care le introduceți atunci când vă înregistrați pentru newsletter vor fi transferate către MailChimp și stocate acolo. Acest lucru permite stocarea și evaluarea altor date cu caracter personal, în special activitatea utilizatorului (în special ce pagini au fost vizitate și ce elemente au fost accesate) și informații despre dispozitiv și browser (în special adresa IP și sistemul de operare).

Prin urmare, datele dumneavoastră vor fi, de asemenea, stocate de MailChimp. Datele dvs. nu vor fi transmise unor terțe părți pentru a primi buletinul informativ, iar MailChimp nu are dreptul de a transmite datele dvs. După înregistrare, MailChimp vă va trimite un e-mail pentru a vă confirma înregistrarea. În plus, MailChimp oferă diverse opțiuni de analiză privind modul în care sunt deschise și utilizate buletinele de știri trimise, de exemplu, câți utilizatori au primit un e-mail, dacă e-mailurile au fost respinse și dacă utilizatorii s-au dezabonat din listă după ce au primit un e-mail.

Informații suplimentare privind colectarea și stocarea datelor de către MailChimp pot fi găsite aici: https://MailChimp.com/legal/privacy/

Scopul prelucrării datelor

Datele cu caracter personal colectate în timpul înregistrării la newsletter vor fi utilizate exclusiv pentru trimiterea newsletter-ului nostru, eventual pentru invitații la evenimente și, dacă sunteți deja clientul nostru, pentru e-mailul nostru pentru clienți. În plus, abonații la buletinul informativ ar putea fi informați prin e-mail dacă acest lucru este necesar pentru funcționarea serviciului de buletin informativ sau pentru înregistrarea în acest sens, cum ar putea fi cazul în cazul unor modificări ale ofertei de buletin informativ sau al unor modificări ale condițiilor tehnice.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este consimțământul dat de utilizator în conformitate cu art. 6 (1) (1) (a) RGPD.

Durata de stocare

Datele dvs. personale vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile descrise în această Politică de confidențialitate sau în conformitate cu prevederile legale. În plus, puteți contacta MailChimp și solicita ștergerea datelor dvs.

Posibilitatea de revocare a consimțământului și de ștergere

Aveți dreptul de a vă revoca în orice moment declarația de consimțământ în conformitate cu legea privind protecția datelor. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului până la revocare.

Consimțământul dvs. pentru stocarea datelor, precum și utilizarea acestora pentru expedierea buletinului informativ de către MailChimp poate fi revocat în orice moment. Vă puteți exercita dreptul de revocare în orice moment, trimițând un e-mail către MailChimp sau făcând clic pe linkul furnizat în fiecare buletin informativ.

Informații suplimentare privind opțiunile de opoziție și de retragere față de MailChimp pot fi găsite la: https://MailChimp.com/legal/privacy/

Utilizarea WPForms

Utilizăm pluginul WordPress WP Forms Lite, vândut și distribuit de WPForms, LLC (701 Okeechobee Blvd, Ste 400, West Palm Beach, Florida, 33409, Statele Unite), în care nu se utilizează cookie-uri de utilizator și nu se colectează detalii suplimentare despre utilizator (cum ar fi adresa IP și browserul și sistemul de operare utilizate). Datele de intrare există doar în e-mailul de notificare care este trimis și nu sunt stocate într-o bază de date.

Informații suplimentare despre colectarea și stocarea datelor de către WPForms pot fi găsite aici: https://wpforms.com/privacy-policy/

Scopul prelucrării datelor

Utilizarea plug-in-ului WPForms Lite servește la îmbunătățirea ușurinței de utilizare a prezenței noastre online. Utilizăm acest plug-in pentru a crea, integra și prezenta cu ușurință formulare de contact într-un mod atractiv.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este consimțământul dat de utilizator în conformitate cu art. 6 (1) (1) (a) RGPD.

Durata de stocare

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile descrise în această politică de confidențialitate sau în conformitate cu prevederile legale, de exemplu, în scopuri fiscale și contabile.

Posibilitatea de revocare a consimțământului și de eliminare

Aveți dreptul de a vă revoca în orice moment declarația de consimțământ în conformitate cu legea privind protecția datelor. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului până la revocare.

Utilizarea Google ReCaptcha

Domeniul de aplicare a prelucrării datelor cu caracter personal

Utilizăm Google ReCaptcha al furnizorului Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA și reprezentantul în Uniunea Europeană, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irlanda.

Scopul acestui instrument este de a verifica dacă o introducere de date este conformă și nu a fost efectuată de un robot, prin analiza și autentificarea comportamentului unui vizitator al prezenței online în ceea ce privește diverse caracteristici. Acest lucru permite stocarea și evaluarea datelor cu caracter personal, în special a activității utilizatorului (în special mișcările mouse-ului și elementele pe care s-a făcut clic) și a informațiilor despre dispozitiv și browser (în special ora, adresa IP și sistemul de operare).

Datele nu vor fi asociate cu datele care pot fi colectate sau utilizate în legătură cu utilizarea paralelă a serviciilor Google autentificate, cum ar fi Gmail.

Pentru mai multe informații despre colectarea și stocarea datelor de către Google, vă rugăm să vizitați: https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

Scopul prelucrării datelor

Utilizarea Google ReCaptcha servește la protejarea prezenței noastre online împotriva utilizării abuzive.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este consimțământul dat de utilizator în conformitate cu art. 6 (1) (1) (a) RGPD.

Durata de stocare

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile descrise în această politică de confidențialitate sau în conformitate cu prevederile legale, de exemplu, în scopuri fiscale și contabile.

Posibilitatea de revocare a consimțământului și de eliminare

Aveți dreptul de a vă revoca în orice moment declarația de consimțământ în conformitate cu legea privind protecția datelor. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului până la revocare.

Puteți împiedica colectarea și prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către Google prin împiedicarea stocării de cookie-uri de la terți pe computerul dvs., prin utilizarea funcției „Do Not Track” a unui browser compatibil, prin dezactivarea executării codului de script în browserul dvs. sau prin utilizarea unui blocant de scripturi.

Cu ajutorul următorului link puteți dezactiva utilizarea datelor dvs. personale de către Google: https://adssettings.google.com

Informații suplimentare privind opțiunile de opoziție și de eliminare a datelor împotriva Google pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy?gl=RO&hl=ro

ru_RUРусский